Badania uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentu na przykładzie свидительства o рождении (świadectwa urodzenia)

Autorzy

dr Jacek Juszkiewicz
biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Suwałkach

mgr Judyta Malewska
aplikantka notarialna Izby Notarialnej w Białymstoku, Prawnicze Seminarium Doktorskie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.310.3

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą nakreślenia niektórych aspektów kryminalistyczno-prawnych badań autentyczności dokumentu na podstawie notarialnie poświadczonej za zgodność kserokopii (odpisu) tego dokumentu. W artykule wyjaśniono, na czym polega istota uregulowanej w art. 98 Prawa o notariacie czynności notarialnego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem oraz jakie niebezpieczeństwa wynikają z traktowania poświadczonej notarialnie kserokopii okazanego dokumentu jako kserokopii dokumentu autentycznego. Zasygnalizowano, jaka rola przypada notariuszowi podczas weryfikacji autentyczności dokumentów. W ujęciu kryminalistycznym zaakcentowano brak równorzędności dowodowej dokumentu oryginalnego i uwierzytelnionej kserokopii w wypadku konieczności przeprowadzenia badań autentyczności dokumentu. Na podstawie przykładów z praktyki biegłego sądowego przedstawiono możliwość identyfikacji falsyfikatu na podstawie poświadczonej notarialnie kserokopii dokumentu свидительствo o рождении. Autorzy podejmują próbę sformułowania kilku postulatów dotyczących sporządzania kopii kserograficznej dokumentów, a następnie ich notarialnego poświadczania.

Słowa kluczowe: poświadczenia notarialne, notariusz, uwierzytelniona kserokopia, badania autentyczności dokumentu, kopia kserograficzna, badania techniczne dokumentów