Wpływ wybranych cech osobowości na przebieg i wyniki porównywania śladów daktyloskopijnych

Autorzy

Mateusz Ignaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.310.1

Streszczenie

Eksperci kryminalistyki z zakresu daktyloskopii są podatni na błędy poznawcze, które mogą wpływać na proces wydawania opinii. Przeprowadzono badanie, aby sprawdzić, czy studenci z pewnym natężeniem dwóch cech osobowości: potrzeby poznawczego domknięcia oraz sterowności, mają predyspozycje pozwalające im być lepszymi daktyloskopami w porównaniu z innymi osobami. Badanie złożone było z trzech etapów: wypełnienia kwestionariuszy osobowości, szkolenia z zakresu badań śladów daktyloskopijnych, a na koniec z zadania związanego z tą tematyką. W zadaniu odpowiednio manipulowano jego treścią, aby wprowadzić złudzenia poznawcze, przez które osoby badane miały częściej udzielać błędnych odpowiedzi. Nie stwierdzono istotnej korelacji między badanymi cechami a poprawnością, błędami, ostrożnością oraz stanowczością w wykonanym zadaniu. Probanci znacznie częściej udzielali błędnych odpowiedzi. Wykazano pozytywną korelację dodatnią czasu z liczbą poprawnych odpowiedzi w zadaniu. Zauważono także istotną korelację dodatnią między preferowaniem porządku a ostrożnością w wykonywaniu zadania. Otrzymane wyniki mogą posłużyć w typowaniu osób, które lepiej będą porównywać ślady daktyloskopijne.

Słowa kluczowe: ekspertyza daktyloskopijna, badania porównawcze, cechy osobowości biegłego, poznawcze domknięcie, sterowność, błędy poznawcze