Kodeks Etyki Publikacyjnej

Kodeks Etyki Publikacyjnej Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji publikującego czasopismo „Problemy Kryminalistyki”


Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Adresaci kodeksu
 3. Zasady etyki, którymi kieruje się Redakcja
 4. Zasady etyki, którymi powinni się kierować Autorzy
 5. Zasady etyki, którymi powinni się kierować Recenzenci
 6. Postanowienia końcowe


I. Wstęp


Dynamicznie rozwijający się współczesny świat i nieograniczona możliwość wymiany
informacji dają możliwość coraz większego praktycznego wykorzystania wiedzy w większości
dziedzinach ludzkiej aktywności. System komunikacji oraz szczególna jego odmiana, tj.
naukowy system komunikacji musi sprostać stawianym wyzwaniom nie zapominając
o zasadach etyki, które zapewnią najwyższe standardy przekazywania wiedzy. Za rosnącą
liczbą publikacji w czasopismach naukowych muszą nadążać również standardy etycznego
postępowania stron, które są zaangażowane w proces wydawniczy. W związku z tym
Wydawca, Autorzy i Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki,
a w szczególności zasady odpowiedzialności, uczciwości, przejrzystości i poufności.


Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przyjęło Kodeks Etyki
Publikacyjnej czasopisma naukowego „Problemy Kryminalistyki”. Kodeks ma ułatwić osiąganie
doskonałości zawodowej i naukowej w celu podnoszenia jakości publikacji przy jednoczesnym
powstrzymaniu praktyk, które mogą wpływać negatywnie na wyniki recenzji
i publikację artykułów oraz na renomę czasopisma i jego Wydawcy. Zawarte w Kodeksie zasady etyki
publikacyjnej zgodne są z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE
- Committee on Publication Ethics).


II. Adresaci Kodeksu Etyki Publikacyjnej


Autorzy, Współautorzy – osoby fizyczne, które przygotowały artykuł
Wydawca – wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznym Policji
Redakcja – działające w imieniu Wydawcy i w zakresie swoich kompetencji organy lub
osoby
Recenzenci – osoby fizyczne dokonujący oceny artykułu w szczególności pod
kątem oceny merytorycznej i formalnej


III. Zasady etyki publikacyjnej, którymi kieruje się Wydawca


Wydawca oraz Redakcja kierują się w pracy zasadami:

 1. Odpowiedzialności – czyli zdolności do przyjmowania rezultatów swoich działań i zaniechań poprzez:
  1. zapewnienie Redakcji niezależności w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułów w „Problemach Kryminalistyki”;
  2. dbanie o rozwój „Problemów Kryminalistyki” przez ich umiędzynarodowienie oraz podnoszenie ich poziomu merytorycznego i standardów wydawniczych;
  3. odpowiadanie za treści publikowane w „Problemach Kryminalistyki”;
  4. decydowanie, które artykuły zostaną przyjęte do „Problemów Kryminalistyki”, jak też – w przypadku pozytywnych recenzji – decydowanie o publikacji tych artykułów;
  5. właściwy dobór recenzentów do oceny tekstów i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem recenzji, tzn. jego terminowością oraz tworzeniem warunków, by recenzja miała wysoki poziom merytoryczny i by nie dochodziło przy jej powstawaniu do wystąpienia konfliktu interesów;
  6. gwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych artykułów, a w razie konieczności zamieszczanie polemik, poprawek, wyjaśnień, sprostowań, wycofań i przeprosin.
 2. Uczciwości – czyli sprawiedliwego i rzetelnego postępowania w każdej sytuacji poprzez:
  1. nietolerowanie nierzetelności naukowej, także w zakresie danych, a w razie wykrycia znamion takiego postępowania odpowiednie dokumentowanie oraz procedowanie w celu nieopublikowania kwestionowanego artykułu lub zamieszczenia w czasopiśmie sprostowania treści opublikowanego artykułu bądź jego wycofania;
  2. eliminowanie wszelkich postaw przeciwnych rzetelności informacji o osobach i podmiotach mających swój wkład w powstanie publikacji, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting (pomijania rzeczywistego Autora lub Współautora publikacji) i guest authorship (zaliczania do Autorów publikacji
   osoby nie będącej rzeczywistym jej Autorem lub Współautorem), a w razie wykrycia takich postaw odpowiednio dodawanie lub usuwanie Autora;
  3. walkę z plagiatem oraz dokumentowanie i procedowanie w celu nieopublikowania kwestionowanego artykułu lub wycofania opublikowanego artykułu, a także zgłaszanie wykrytego plagiatu pokrzywdzonym stronom;
  4. przeciwdziałanie – zarówno na etapie przyjmowania utworu do publikacji, jak i po jego ewentualnej publikacji w „Problemach Kryminalistyki” – zjawiskom autoplagiatu, tj. ponownej publikacji w całości lub w obszernych fragmentach artykułu wcześniej opublikowanego, a w razie naruszenia praw autorskich
   innego wydawcy informowanie go o zaistniałej sytuacji.
 3. Przejrzystości i poufności – czyli udzielania użytecznych, rzeczowych, zrozumiałych oraz wiarygodnych informacji, a tam, gdzie trzeba, zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań poprzez:
  1. zachowanie nienaruszalności dokumentacji zgromadzonej w trakcie procesu wydawniczego;
  2. określanie i upublicznianie na stronie Wydawcy regulaminu publikowania prac w „Problemach Kryminalistyki”, w tym zasad recenzji;
  3. publikowanie raz w roku listy recenzentów „Problemów Kryminalistyki”;
  4. niezwłoczne odpowiadanie na zapytania i uwagi Autorów oraz informowanie ich o przebiegu prac nad publikacją i w razie potrzeby proponowanie im odpowiednich rozwiązań;
  5. utrzymywanie w tajemnicy i traktowanie z poufnością informacji dotyczących każdej publikacji;
  6. zapewnianie poufności procesu recenzji dzięki nieujawnianiu tożsamości Autorów Recenzentom, a tożsamości Recenzentów – Autorom (double-blind review).


IV. Zasady etyczne, którymi powinni się kierować Autorzy


Autorzy, każdy indywidualnie, a w przypadku prac zbiorowych, jako Współautorzy, powinni
kierować się zasadami:

 1.  Odpowiedzialności – czyli zdolności do przyjmowania rezultatów swoich działań oraz zaniechań poprzez:
  1. stosowanie się ściśle do wymogów redakcyjnych określonych w Regulaminie publikowania prac w „Problemach Kryminalistyki”;
  2. niezwłoczne zawiadamianie Redakcji w przypadku dostrzeżenia błędu lub znaczącej nieścisłości w swoim artykule, który został opublikowany, oraz współpracę z Redakcją w celu usunięcia lub poprawienia błędu lub znaczącej nieścisłości;
  3. zgłaszanie prac do publikacji w „Problemach Kryminalistyki” z zachowaniem przepisów prawa autorskiego, co Autor poświadcza podpisując własnoręcznie umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do publikacji na Wydawcę.
 2. Uczciwości – czyli sprawiedliwego i rzetelnego postępowania w każdej sytuacji poprzez:
  1. informowanie o istnieniu konfliktu interesów, które mogą mieć wpływ na treść artykułu lub jego odbiór;
  2. niezgłaszanie tekstu do kilku wydawnictw jednocześnie;
  3. niezgłaszanie tekstu, który wcześniej został opublikowany lub czeka na decyzję o opublikowaniu bądź jest po takiej decyzji i czeka na publikację;
  4. samodzielne wykonywanie pracy, którą zgłasza się Redakcji jako całkowicie własną i oryginalną.
 3. Przejrzystości i poufności – czyli udzielania użytecznych, rzeczowych, zrozumiałych oraz wiarygodnych informacji, a tam, gdzie trzeba, zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań poprzez:
  1. ujawnianie źródła wsparcia finansowego udzielanego dla swoich badań;
  2. ujawnianie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu;
  3. podawanie w artykule źródeł wszystkich informacji pochodzących z innych publikacji, jak również z własnych wcześniejszych prac.


V. Zasady etyczne, którymi powinni się kierować Recenzenci


Recenzenci powinni się kierować następującymi zasadami:

 1. Odpowiedzialności – czyli zdolności do przyjmowania rezultatów swoich działań oraz zaniechań poprzez:
  1. zawiadamianie Redakcji o istnieniu konfliktu interesów, który uniemożliwi recenzowanie danego artykułu, jak też nieocenianie artykułów, jeśli konflikt interesów zachodzi, także po przyjęciu materiału do oceny i w razie domysłu co do tożsamości Autorów;
  2. zawiadamianie Redakcji i wycofywanie się z udziału w procesie recenzowania w razie uznania, że nie posiada się odpowiednich kwalifikacji, aby ocenić artykuł, lub dojścia do wniosku, że recenzja w określonym terminie jest niemożliwa;
  3. niezwłoczne zawiadamianie Redakcji o każdej okoliczności, która może być wystarczającą podstawą do nieprzyjęcia artykułu do publikacji.
 2. Uczciwości – czyli sprawiedliwego i rzetelnego postępowania w każdej sytuacji poprzez:
  1. ocenianie tylko zawartości merytorycznej artykułu bez krytyki osobistej czy stylu Autorów i z zachowaniem obiektywizmu;
  2. niesugerowanie cytowania prac własnych w celu zwiększenia wskaźnika cytowań lub innych korzyści;
  3. niewykorzystywanie dla własnych korzyści informacji i pomysłów, z którymi zapoznali się przy okazji oceny pracy.
 3. Przejrzystości i poufności – czyli udzielania użytecznych, rzeczowych, zrozumiałych oraz wiarygodnych informacji, a tam, gdzie trzeba, zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań poprzez:
  1. uzasadnianie w formularzu recenzji każdej uwagi;
  2. unikanie w recenzji stwierdzeń ogólnych i nieścisłych oraz formułowanie niejednoznacznej rekomendacji;
  3. nieujawnianie recenzowanej pracy innym osobom i nie omawianie jej z innymi ekspertami.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin publikowania prac w „Problemach Kryminalistyki” jest zamieszczony na stronie Wydawcy:
  http://clkp.policja.pl/clk/wydawnictwo/wydawnictwo/regulaminy
  -publikacji/141048,Regulaminy-publikacji.html
 2. W razie wykrycia nierzetelności naukowej Redakcja „Problemów Kryminalistyki” postępuje według zbioru dobrych praktyk opracowanych przez Comittee on Publication Ethics(COPE), udostępnionych na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska:
  https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf