Regulamin publikacji i recenzowania

REGULAMIN

publikowania prac w „Problemach Kryminalistyki”

 1. Redakcja „Problemów Kryminalistyki”, zwana dalej Redakcją, przyjmuje do publikacji wyłącznie oryginalne prace teoretyczne i eksperymentalne, syntetyzujące, analityczne i kazuistyczne z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz recenzje monografii naukowych autorstwa jednej lub kilku osób, zwanych dalej Autorem. Złożone teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach, ani też w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem publikacji w innych czasopismach.
 2. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych prac, a także zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.
 3. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn.
 4. Prace napisane niezgodnie z niniejszym regulaminem nie będą publikowane.
 5. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: clkpk@policja.gov.pl bądź dostarczyć do redakcji na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, pendrive, które nie podlegają zwrotowi Autorowi)
 6. Teksty nie powinny przekraczać 40 000 znaków wraz z rycinami, tabelami, abstraktem i bibliografią, powinny być sporządzone czcionką znormalizowaną (Times New Roman), wielkość czcionki 12, odstępy 1,5 wiersza, z marginesem 2,5 cm z lewej i prawej strony. Zapis powinien być dokonany podstawowym krojem pisma bez wyróżnień.
 7. Do każdego tekstu należy dołączyć abstrakt (maksymalnie 150 słów) oraz od 3 do 7 słów kluczowych.
 8. Prace mogą być dostarczone w języku polskim lub angielskim.
 9. Prac nie należy podpisywać. Przesłane prace nie mogą zawierać danych pozwalających zidentyfikować autora tekstu. W osobnym pliku należy umieścić imię i nazwisko autora (autorów), tytuł publikacji, nazwę instytucji, w której zatrudniony jest autor, zajmowane stanowisko, dane korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli wymagane, informacje dotyczące źródeł finansowania dla prowadzonych badań.
 10. Nadsyłane prace będą recenzowane przez dwóch recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review, co oznacza, że recenzenci nie znają tożsamości autora tekstu, a autor nie wie, kto jest recenzentem. Raz w roku na stronie internetowej wydawnictwa zostają umieszczone nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem. Recenzenci wybierani są spoza instytucji, do której afiliowany jest jej autor.
 11. W sytuacji gdy ocena jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian i poprawek, Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego uwzględnienia sugerowanych poprawek.
 12. Redakcja przyjęła i stosuje Kodeks Etyki Publikacyjnej. Wydawca, Autorzy i Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki, a w szczególności zasady odpowiedzialności, uczciwości, przejrzystości i poufności. Redakcja przypomina, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). W celu przeciwdziałania występowaniu tych zjawisk redakcja wymaga od poszczególnych autorów ujawnienia wkładu w powstanie publikacji.
 13. Ryciny i tabele powinny być opatrzone tytułami oraz źródłami, z którego pochodzą (np. adres internetowy z podaniem daty dostępu). Ich liczbę należy ograniczyć do minimum niezbędnego dla zrozumienia tekstu. Podpisy pod rycinami oraz opisy tabel powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim, a numery zapisane cyframi arabskimi. Rozdzielczość zdjęć powinna wynosić 300 dpi. Ryciny i fotografie należy lokalizować w tekście za pomocą podpisów, a wszelkie materiały graficzne załączać osobno (nie w tekście).
 14. Autor składając tekst do publikacji oświadcza, że przesłany tekst jest jego autorstwa i przysługują mu w pełni (wyłączne) osobiste i majątkowe prawa autorskie do tekstu. Autor oświadcza również, że ma prawo do dysponowania umieszczonymi przez niego w Utworze materiałami takimi, jak np. ryciny, grafiki, wykresy itp., oraz że ich wykorzystanie w dziele nie narusza praw osób trzecich.
 15. Odsyłacze do prac przywoływanych w tekście oraz bibliografia powinny zostać sporządzone zgodnie ze standardami systemu APA (American Psychological Association), wersją szóstą:
  1. odsyłacze do przywoływanych prac – w przypadku powoływania się na prace innych autorów zawsze należy podać nazwisko autora/ autorów oraz rok publikacji.
   Przykłady:
   - jeden autor:
   Według Malinowskiego (2015) …
   W słowniku języka polskiego ( Doroszewski, 1961)…
    
   - dwóch autorów:
   Według Widackiego i Dukały (2015)…
   W badaniach poligraficznych stwierdza się (Widacki, Dukała 2015)…

   - od trzech do pięciu autorów – wszystkie nazwiska podajemy wyłącznie za pierwszym razem powoływania się na daną pracę w tekście, w kolejnych odsyłaczach podajemy wyłącznie nazwisko pierwszego autora oraz skrót „i in.”.
   Jak w swoim artykule wykazali Bajerlein, Wojterska, Grewling i Kokociński (2015)….
   We wspomnianym wyżej artykule Bejrlein i in. (2015) wykazali….
   Jak wykazały badania (Bajerlein i in., 2015)…

   - sześciu autorów i więcej - należy podać nazwisko tylko pierwszego autora, dodając skrót "i in." oraz rok (za każdym razem - zarówno dla pierwszego, jak i następnych odsyłaczy).
  2. dosłowne cytowania – jeśli w pracy pojawia się dosłownie cytowany fragment tekstu, powinien on zaczynać się i kończyć cudzysłowem, a bezpośrednio za cytatem należy podać źródło cytatu z numerami stron:
   „………….” (Kowalski, 2016, s. 31)…
  3. bibliografię należy zredagować alfabetycznie w oparciu o podane przykłady:
   Arntzen, F. (1989). Psychologia zeznań świadków. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.  
   Buller, D.B., Burgoon, J.K. (1996). Interpersonal Deception Theory. Communication Theory, 6(3), 203-242.DOI: 10.1111/j.1468-2885.1996.tb00127.x
   Sweetser, E.E. (1987). The definition of lie: An examination of the folks models underlying a semantic prototype. W: D. Holland, (red.), Cultural models in language and thought. New York: Cambridge University Press.
   Widacki, J. (red.). (2012). Kryminalistyka. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Po zakwalifikowaniu pracy do publikacji z Autorem zostaje zawarta umowa o przeniesieniu na Redakcję autorskich praw majątkowych.
 17. Za publikację w kwartalniku Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 18. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Problemy Kryminalistyki” są dostępne także na stronie internetowej wydawnictwa.