Identyfikacja 2-acetylo-2-fenyloacetamidu (APAA) – prekursora do produkcji benzylometyloketonu (BMK, P2P)

Autorzy

podinsp. mgr inż. Małgorzata Galarda
dr Robert Bachliński
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Zakład Chemii

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.304.3

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania chromatografii gazowej i cieczowej z detekcją MS
(GC-MS, HPLC-Q-TOF) do identyfikacji 2-acetylo-2-fenyloacetamidu (APAA) – pre-prekursora do produkcji
benzylometyloketonu (BMK, P2P). APAA w ostatnich latach stał się bardzo popularny na nielegalnym rynku
narkotykowym, a jego identyfikacja wyżej wymienionymi metodami budzi wątpliwości interpretacyjne. Jest to
związane z pojawiającą się niewielką ilością BMK oraz niejednoznacznym obrazem chromatograficznym (GC
i HPLC), na który składają się dwa piki o różnych czasach retencji, ale o jednakowym widmie masowym. Stanowi
to konsekwencję występowania APAA w dwóch formach tautomerycznych – ketonowej i enolowej. Zachodzące
tu zjawisko tautomerii keto-enolowej jest szczególnym przypadkiem izomerii.


Słowa kluczowe: APAA, konwersja, BMK (P2P), tautomeria

Kup wersję papierową