Źródła błędów poznawczych w badaniach śladów kryminalistycznych

Autorzy

Mateusz Ignaszak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Człowiek ma aparat poznawczy, który wykorzystuje na co dzień. Z uwagi na jego ograniczenia jesteśmy
podatni na wszelkiego rodzaju błędy poznawcze, które wpływają na obserwację świata i podejmowanie
decyzji. Również eksperci sądowi nie są odporni na takie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, za sprawą których
mogą podejmować niepoprawne decyzje. Celem artykułu jest ukazanie wielopoziomowego problemu
powszechności występowania i podatności na wszelkie błędy poznawcze w ekspertyzie biegłych kryminalistyków
oraz próba usystematyzowania przypadków opisanych w najnowszych badaniach, wykorzystująca
strukturę piramidy źródeł błędów poznawczych. Z uwagi na praktyczny aspekt omawianej tematyki w niektórych
przypadkach zaproponowano również rozwiązania, które mogłyby usprawnić pracę ekspertów i przyczynić
się do jej większej spójności.


Słowa kluczowe: kryminalistyka, błędy poznawcze, ekspertyza sądowa

Kup wersję papierową