Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego
Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego problemykryminalistyki.pl/pl/shop/i (zwanego dalej: „Sklepem”).

§ 2

Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Ebook - produkt w wersji elektronicznej, tj. plik z treścią zawierająca taki produkt, zapisany w formacie PDF, odpowiednio zabezpieczony poprzez naniesienie znaku wodnego zawierającego numer zamówienia oraz imię i nazwisko/nazwę firmy Klienta oraz poprzez naniesienie unikalnego identyfikatora transakcji zaszytego w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta.
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt - dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym problemykryminalistyki.pl/pl/shop/i
 13. Sprzedawca - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji z siedzibą w Warszawie, instytut badawczy zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000372361, NIP: 701 026 95 46, REGON: 142707011, reprezentowany przez Dyrektora instytutu.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 00-583 Warszawa, Aleje Ujazdowskie.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ksiegarniaclkp@policja.gov.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 601 55 48.
 4. Numer fax Sprzedawcy: 22 601 55 57.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 74 1240 6003 1111 0010 3701 7025.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w ciągu dni roboczych
  w godzinach 8:15-16:15.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari (z włączoną obsługą języka JavaScript);
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. zainstalowany program FlashPlayer.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Każdy Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

§ 5

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorów, logotypów i formularzy zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6

Rejestracja

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, adres do wysyłki.
 2. Przed zakończeniem procesu rejestracji, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  4. zaakceptować treść Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji;
  5. kliknąć przycisk “Wyślij”;
  6. opłacić zamówienie poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanej wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 6. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. W przypadku, gdy Klient dokonuje zamówienia ebooka, Klient winien zapoznać się z ogólnymi postanowieniami określającymi zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji opisanymi w § 9.


§ 8

Płatności i dostawa

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa;
  2. odbiór osobisty dostępny pod adresem: 00-583 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 7.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. O kosztach wysyłki Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Sprzedawca informuje Klienta o terminie odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Jedyną dostępną dla Klienta metodą płatności za zamówione Produkty, w tym za ebooki jest płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 7. Do każdego Zamówienia sprzedawca wystawia fakturę VAT, obejmującą zamówione Produkty.
 8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 9. W przypadku zakupu ebooka, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin, obejmującego dni robocze, od dokonania zapłaty za zamówionego ebooka, Sprzedawca wysyła Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej link do jego pobrania. Link do pobrania pliku będzie dostępny przez 7 dni, a po upływie tego okresu zostanie usunięty. Z momentem otrzymania ww. linku na ww. adres poczty elektronicznej zostaje udzielona licencja na korzystanie z ebooka, stosownie do postanowień zawartych w § 9 Regulaminu. W przypadku nieotrzymania w ww. terminie linku Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w § 11 Regulaminu.  
 10. Klient może pobrać zamówionego ebooka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy, tj. po przesłaniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w tym celu. 
 11. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt f) Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta po przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca odstępuje od Umowy sprzedaży oraz przesyła Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Licencja na korzystanie z ebooka

 1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego i podlega ochronie. 
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. 
 3. Licencja umożliwia korzystanie z ebooka przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych.
 4. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny, może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia.
 5. Wraz z przesłaniem przez Sprzedawcę linku do pobrania pliku na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie. Zakres licencji obejmuje:
  1. prawo Klienta do pobrania ebooka 1 raz;
  2. sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
  3. brak prawa Klienta do kopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków. Klient nie ma prawa udostępniać ebooka w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, w tym także poprzez współdzielony dysk sieciowy;
  4. brak prawa Klienta do wydruku tekstu ebooka powyżej 20 stron tekstu;
  5. licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, chyba, że termin obowiązywania licencji został wyraźnie oznaczony;
  6. inne elementy, określone przez Sprzedawcę o ile zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania  w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.  W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji o ww. naruszeniach zasad korzystania z licencji, Sprzedawca jest uprawniony do podjęcia niezbędnych kroków prawnych w celu ochrony swojego prawa i naprawienia wyrządzonej przez Klienta szkody. 
 7. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.  
 8. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku zakupu ebooka,  Klient może odstąpić od Umowy przesyłając informację "Rezygnuję z zamówienia" na adres e-mail: wydawnictwoclkp@policja.gov.pl z podaniem numeru swego zamówienia, nazwy Klienta i swojego adresu poczty elektronicznej. W tym przypadku odstąpienie możliwe jest jedynie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego ebooka.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy;
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
  4. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  7. konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku zakupu ebooka, Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres e-mail wydawnictwoclkp@policja.gov.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 22 601 55 48 w przypadku wystąpienia problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy: 
  1. pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony;
  2. w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linku umożliwiającego pobranie ebooka stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: przewoźnik realizujący przesyłki na zlecenie administratora, w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.